2020:1033 - Svensk författningssamling

6693

M6. Andelar - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

1 356. 1 356. Långsiktiga fordringar på koncernbolag. 15. 16 jan 2009 Andelar i koncernföretag torde vara ganska nära de faktiska siffrorna, så till vida att inga stora fond- eller nyemissioner har ägt rum de senaste  31 aug 2016 Resultat från andelar i koncernföretag.

  1. Ekonomisk forening skatt pa vinst
  2. Vårdcentral engelska förkortning

Punkten 3.12 ska användas vid försäljning av andelar i koncernföretag. För då gör ju modern en vinst eller en förlust  Resultat från andelar i koncernföretag. Räntekostnader och liknande resultatposter. Resultat före skatt. Skatt på årets resultat. ÅRETS RESULTAT. -14, 5.

Anteciperad utdelning - EkonomiOnline

211. Lämnat aktieägartillskott .

2020:1033 - Svensk författningssamling

Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 15. Aktier och andelar (SCB) 132 132 132 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag (SCB) 1321 1321 1321 Värdereglering aktier och andelar 1329 1329 1329 Obligationer, förlagsbevis m.m. (SCB) 133 133 133 Värdereglering obligationer, förlagsbevis m.m. 1339 1339 1339 Certifikat (SCB) 134 134 134 2.7 Andelar i koncernföretag 131x 7231 2.8: Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330-1335, 1338-1339 7233 2.9: Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 26 – Andelar i koncernföretag.

Antal andelar.
Björkhagens skola matsedel

Andelar i koncernföretag

Räntekostnader och liknande resultatposter. 63. 63. Andelar i koncernföretag. 2. 684 865.

Not 12 Räntebärande finansiella lån. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 14 Ställda säkerheter och Ingående värde andelar i koncernbolag: 1 370 730: 931 923: Investments for the year: Årets investeringar: 7 724: 420 349: Other: Övrigt –-104: Shareholders’ contributions: Aktieägartillskott – 18 562: Write-downs of the year: Årets nedskrivningar-20 000 – Closing value, participations in Group companies: Utgående värde andelar i Swedish term or phrase: Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag Preferably the whole sentence but primarily ''koncern-och intresseföretag''. Haven't found anything myself. Andelar i koncernföretag 12 323 Fordran personal 14 771 Fordringar koncernföretag 137 604 068 Kundfordringar 206 736 Skattefordran3 1 138 740 Banktillgodohavande4 2 937 029 Skulder Leverantörsskulder5 4 537 302 Skulder koncernföretag 180 722 263 Skatteskuld6 15 451 116 Skuld till personal7 13 681 354 1 Datorer, inventarier m.m. 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 Andelar i koncernföretag 22 – – 1 269 1 269 Fordringar hos koncernföretag 23 – – 310 119 Andelar i intresseföretag 24 5 6 5 6 Andra långfristiga fordringar 26 52 83 52 55 Uppskjuten skattefordran 12 21 19 8 6 Summa finansiella anläggningstillgångar 78 108 1 644 1 455 Summa anläggningstillgångar 10 738 10 427 8 109 7 811 · Rörelseresultat EBIT -1 932 (-4 125) TSEK.
Hur mycket höjs bensinskatten

Ett mindre företag som ingår i en koncern behöver inte ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag. Specifikation andelar i koncern- och intresseföretag Om företaget äger andelar i till exempel koncern- eller intresseföretag behöver företaget inte längre upplysa om detta. Om innehavet är större än 50% av rösterna, och det inte finns något annat som inskränker ägarföretagets s.k. ”bestämmande inflytande”, så ska innehavet klassificeras som Andelar i koncernföretag. Moderbolag. Andelar koncernföretag .

232 893 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag. Resultat från andelar i koncernföretag.
Rörelseresultat på engelska

fastighetsmaklare umea
swedbank företag karlstad
vad är en hög lön i sverige
stockholms län karta
1 video on youtube
di water system

165567910921_2014-12.pdf

1339 1339 1339 Certifikat (SCB) 134 134 134 2.7 Andelar i koncernföretag 131x 7231 2.8: Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330-1335, 1338-1339 7233 2.9: Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 26 – Andelar i koncernföretag. Not 27 – Andra långfristiga fordringar. Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar. Not 29 – Derivatinstrument. En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1.